▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso PUT (2024)

Časování nepravidelného slovesa [put]

Časování neboli konjugace je způsob ohýbání sloves. Změna jejich tvaru, nejčastěji pomocí koncovek a pomocných slov, slouží k vyjádření mluvnických slovesných kategorií, jako jsou osoba, číslo, čas, vid, rod a způsob, které se vztahují k ději či stavu, jež sloveso popisuje. Podle formy časování se slovesa rozdělují na různé třídy (v latině nazývané konjugace), kterým jsou přiřazeny vzory, podle nichž se slovesa v dané třídě časují.

Rozeznáváme slovesné tvary jednoduché (např. dělat, dělám) a složené (např. dělal jsem, budu dělat).

Celkově má angličtina 12 základních časů. Ne se všemi se však při běžném rozhovoru s rodilým Angličanem či Američanem setkáte.

... ... Více informací

Přítomný čas

I

put

you

put

he/she/it

puts

we

put

you

put

they

put


Přítomný čas průběhový

I

am putting

you

are putting

he/she/it

is putting

we

are putting

you

are putting

they

are putting


Minulý čas

I

put

you

put

he/she/it

put

we

put

you

put

they

put


Minulý čas průběhový

I

was putting

you

were putting

he/she/it

was putting

we

were putting

you

were putting

they

were putting


Předpřítomný čas

I

have put

you

have put

he/she/it

has put

we

have put

you

have put

they

have put


Předpřítomný čas průběhový

I

have been putting

you

have been putting

we

have been putting

you

have been putting

they

have been putting


Předminulý čas

I

had put

you

had put

he/she/it

had put

we

had put

you

had put

they

had put


Předminulý čas průběhový

I

had been putting

you

had been putting

he/she/it

had been putting

we

had been putting

you

had been putting

they

had been putting


Budoucí čas

I

will put

you

will put

he/she/it

will put

we

will put

you

will put

they

will put


Budoucí čas průběhový

I

will be putting

you

will be putting

he/she/it

will be putting

we

will be putting

you

will be putting

they

will be putting


Předbudoucí čas

I

will have put

you

will have put

he/she/it

will have put

we

will have put

you

will have put

they

will have put


Předbudoucí čas průběhový

I

will have been putting

you

will have been putting

he/she/it

will have been putting

we

will have been putting

you

will have been putting

they

will have been putting


Podmiňovací způsob
(Conditional)
nepravidelného slovesa [put]

Podmiňovací způsob (kondicionál) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje, že uskutečnění určitého děje nebo stavu je podmíněno jistými okolnostmi. Kondicionál je rovněž možné využít k vyjádření zdvořilé žádosti (mohl byste mi prosím říci…?).

V angličtině se přítomný kondicionál tvoří pomocí pomocného slova would a slovesa v základním tvaru (infinitivu).

Pro tvoření minulého kondicionálu se používá minulý infinitiv, tj. konstrukce would have + příčestí trpné. V angličtině je nutné správně rozlišovat mezi minulým a přítomným kondicionálem.

... ... Více informací

Kondicionál přítomný
(Conditional present)

I

would put

you

would put

he/she/it

would put

we

would put

you

would put

they

would put


Kondicionál přítomný průběhový
(Conditional present progressive)

I

would be putting

you

would be putting

he/she/it

would be putting

we

would be putting

you

would be putting

they

would be putting


Kondicionál minulý
(Conditional perfect)

I

would have put

you

would have put

he/she/it

would have put

we

would have put

you

would have put

they

would have put


Kondicionál minulý průběhový
(Conditional perfect progressive)

I

would have been putting

you

would have been putting

he/she/it

would have been putting

we

would have been putting

you

would have been putting

they

would have been putting


Konjunktiv
(Subjunktiv)
nepravidelného slovesa [put]

Konjunktiv (z pozdně latinského modus coniunctivus, v překladu způsob sloužící k větné vazbě, z lat. coniungere – spojovat) či (v angličtině) subjunktiv).

Konjunktiv je slovesný způsob, který vyjadřuje zpravidla podmíněnost či hypotetičnost děje.

Vyjadřuje akce možné, pravděpodobné, hypotetické, žádoucí, obávané nebo potřebné (slouží tak k vyjádření postojové modality mluvčího). Je to způsob akcí myšlených, které se nemusí stát v žádném časovém bodě. Označuje především subjektivnost, pochybnosti či nejistotu sdělení.

... ... Více informací

Konjunktiv přítomný
(Present subjunctive)

I

put

you

put

he/she/it

put

we

put

you

put

they

put


Konjunktiv minulý
(Past subjunctive)

I

put

you

put

he/she/it

put

we

put

you

put

they

put


Konjunktiv předpřítomný
(Past perfect subjunctive)

I

had put

you

had put

he/she/it

had put

we

had put

you

had put

they

had put


Rozkazovací způsob
(Imperativ)
nepravidelného slovesa [put]

Rozkazovací způsob či imperativ (z latinského imperativus) je slovesný způsob, jímž se vyjadřuje příkaz, požadavek či zákaz. V mnoha případech může znít použití rozkazovacího způsobu hrubě a nezdvořile. Rozkaz proto bývá mnohdy opisován zdvořilejší cestou skrze použití jiného způsobu.

Ve většině jazyků se rozkazovací způsob používá zejména ve 2. osobě, k níž se mluvčí obvykle obrací. V písmu se výpovědi obsahující rozkazovací způsob ukončují:

  • vykřičníkem, jedná-li se o kategorický požadavek (Okamžitě odejdi!);
  • v ostatních případech tečkou, jedná-li se zejména o zdvořilou žádost (Prosím, otevři okno.).

V angličtině se rozkazovací způsob 2. osoby (jednotného i množného čísla) shoduje s infinitivem (bez částice to):

  • (to) do = dělat, do! = dělej! dělejte!
  • V jiných osobách se opisuje vazbou se slovesem let (nechat) a předmětovým pádem osobního zájmena, nejčastěji v 1. osobě množného čísla:
  • let us (= let's) go! = pojďme!

... ... Více informací

Rozkazovací způsob
(Imperativ)

I

put

you

Let´s put

he/she/it

put

we

you

they


Příčestí
(Participle)
nepravidelného slovesa [put]

Příčestí (participium, z latinského participare – „mít účast“) je neurčitý jmenný tvar slovesa, který má v jazyce různé funkce:

  • účast na tvorbě složených slovesných časů;
  • účast na tvorbě trpného rodu;
  • funkce přívlastku;
  • alternativa k vedlejším větám (větné kondenzátory);
  • a jiné.

Příčestí jsou často základem tvorby přídavných jmen (deverbální adjektiva), např. koupen - koupený, minul - minulý, a podstatných jmen (deverbální substantiva), zakoupen - zakoupení.

... ... Více informací

Příčestí přítomné
(Present participle)

I

putting

you

he/she/it

we

you

they


Příčestí minulé
(Past participle)

I

put

you

he/she/it

we

you

they


Frázová slovesa
(Phrasal verbs)
nepravidelného slovesa [put]

Frázová slovesa, v angličtině phrasal verbs nebo také multi-part verbs, jsou slovesa, která se skládají z více částí, více slov. I když se jedná o dvě nebo tři slova, pracujeme s takovým spojením jako s celkem, jako s jedním slovíčkem. Význam má takové sloveso často nezávislý na významu jednotlivých částí.

Např. sloveso TAKE OFF – jednotlivé části slova jsou sloveso TAKE (vzít/brát apod.) a příslovečná částice OFF (z, z povrchu pryč). Význam celku TAKE OFF je ale jiný. Používá se pro vzlétnutí letadla a nebo pro sundání nějaké části oblečení.

... ... Více informací

put about

put across

put aside

put away

put back

put by

put down

put forth

put forward

put in

put off

put on

put out

put over

put through

put together

put under

put up

put up with

put upon

▷ Minulý čas pro nepravidelné sloveso PUT (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Stevie Stamm

Last Updated:

Views: 5676

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Stevie Stamm

Birthday: 1996-06-22

Address: Apt. 419 4200 Sipes Estate, East Delmerview, WY 05617

Phone: +342332224300

Job: Future Advertising Analyst

Hobby: Leather crafting, Puzzles, Leather crafting, scrapbook, Urban exploration, Cabaret, Skateboarding

Introduction: My name is Stevie Stamm, I am a colorful, sparkling, splendid, vast, open, hilarious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.