Center ČS Golovec: nov prostor za vse (2024)

sreda, 20. 9. 2023

Center ČS Golovec: nov prostor za vse. Foto: N. Rovan

Odprli smo novo središče Četrtne skupnosti Golovec - odprto, toplo in prijazno okolje, kjer se lahko družimo in povezujemo in kjer bo svoje mesto našel prav vsak posameznik. K temu bo seveda pripomogla tudi urejena infrastruktura, ki prebivalce mesta še dodatno povezuje.

Večnamenski Center Četrtne skupnosti Golovec stoji na Pesarski ulici v bližini Štepanjskega naselja, ki velja za eno bolj poseljenih območij v mestu. V treh nadstropjih se nahajajo klubski prostori tako za mlade kot starejše, zunanja terasa, večnamenska dvorana, prostori za športnike (športni center), knjižni kotiček, okrepčevalnica in servisni prostori, kot so garderobe, sanitarije, čajne kuhinje, pa tudi zunanje balinišče.

Center ČS Golovec: nov prostor za vse (2)
Večnamenska dvorana.

Center se razprostira na1.300 m2 bruto tlorisne površine.Zasnovalo ga je projektantsko podjetje Atelje Hočevar, d.o.o., zgradilo pa podjetje DEMA PLUS. Gradnja je potekala od maja 2021. Vrednost del znaša 2,867 mio EUR z DDV.

Medgeneracijsko povezovanje

Center je zelo medgeneracijsko usmerjen. V njem imajo svoje prostore tudi organizacije, kot sta Mladi zmaji in Mestna zveza upokojencev Ljubljana. Center je zasnovan tako, da bo pripomogel k skrbi za starejše prebivalce mesta. S prostori, ki so bili zasnovani prav zanje, bomo pripomogli k skrbi za starejše meščane in spodbujali aktivno staranje, kot tudi aktivnost za mlade, skupne aktivnosti bodo tudi medgeneracijsko prepletene.

Center ČS Golovec: nov prostor za vse (3)
V centru ima svoje prostore tudi Mestna zveza upokojencev Ljubljana.
Center ČS Golovec: nov prostor za vse (4)

Mestna zveza upokojencev Ljubljana skrbi za programe Dnevnih centrov aktivnosti za starejše, ki so razširjeni po celotni Ljubljani. To so centri srečevanja in organiziranja aktivnosti za starejše prebivalce mesta. Pripomorejo predvsem k večji socialni vključenosti in preprečevanju osamljenosti, k podaljšanju vitalnosti, pospeševanju socialnih stikov, ohranjanju samostojnosti, ter predvsem ohranjanju duševnega in fizičnega zdravja. V centru bo vedno na voljo strokovni sodelavec, ki bo nudil individualno ali skupinsko svetovanje. Dnevni center aktivnosti za starejše že od nekdaj sodeluje tudi z drugimi ustanovami, kar pomembno vpliva na detabuiziranje starosti, spodbujanje strpnosti in prostovoljstva.

Priložnosti za mlade

Center ČS Golovec: nov prostor za vse (5)
Mladi so prostor opremili po svojih željah in potrebah, z izbrano skupino arhitektov.

Posebno skrb smo že od nekdaj namenjali razvoju mladinske politike in mladinskega dela. Urad za mladino že od leta 1995 koordinira prostočasne aktivnosti na področju dela z mladimi, spodbuja nove aktivnosti in priložnosti za mlade, ter najbolj pomembno – odziva se na potrebe mladih v mestu. Dejavnost mladinskega centra prinaša boljši vpogled v potrebe mladih ter tako preko ustreznih aktivnosti pripomore k večji stopnji aktivne participacije mladih v lokalnih skupnosti. S tem se manjšajo tudi že prej omenjene medgeneracijske razlike, spodbuja pa se dialog med generacijami. Že pri samem procesu opremljanja prostorov za mlade, smo vanj vključili bodoče obiskovalce mladinskega centra. Prostor so opremili po svojih željah in potrebah, z izbrano skupino arhitektov. Pri tem so sledili načelom varovanja okolja, trajnosti in ponovne uporabe. Tudi ta korak je pripomogel k uspešnem delovanju in sprejemanju tovrstnih centrov s strani skupnosti.

Katalizator pozitivnega

Že ime novozgrajenega Centra nakazuje na to, da ima prostore v njem tudi četrtna skupnost Golovec. Ker bodo imele v novem Centru svoje prostore, namenjene njihovemu delovanju, bodo lahko še bolj sodelovale z društvi. Tako bi se lahko v ozaveščevalne aktivnosti in aktivnosti za skrb okolja vključila celotna skupnost. Želimo si, da bi Center postal središče za družbeno in kulturno izmenjavo, hkrati pa tudi katalizator pozitivnih sprememb.

Center ČS Golovec: nov prostor za vse (6)
Otroško igrišče ob Centru Golovec.

Potrebe po športnih površinah so bile v četrtni skupnosti velike, zato smo zgradili športno infrastrukturo. Okoli Centra Golovec so urejene površine za razne športe na prostem in notranje športne površine. V bližini so sprehajalne poti, otroška igrišča, mize za namizni tenis, otok športa s trim napravami in novi kolopark. Postavili smo tudi balinišče, ki bo povečalo možnosti za medgeneracijsko druženje. Društva bodo prav tako organizirala izlete, športne igre, izobraževalne delavnice na temo zdravja in zdravega načina življenja, kar bo še dodatno pripomoglo k izboljšanju življenja prebivalcev. Lokalna skupnost bo tako še bolj povezana s celotnim športnim centrom.

Center ČS Golovec: nov prostor za vse (7)
Pogled na športno igrišče s terase centra.

Skrb za zelenje že med gradnjo

Gradnja Centra ni posegala v zelene površine naselja. Drevored na ulici smo dopolnili tako, da smo petim drevesom dodali še šestega, prav tako smo dodali nekaj grmovnic. Poskrbeli bomo, da v objektu ne bodo potekale dejavnosti, ki bi povzročale prekomeren hrup v okolici. Center bo prispeval k urejenosti in celovitosti izgleda območja, v katerem se nahaja.

Uspelo nam je oblikovati okolje za neformalno učenje, v katerem se krepijo ključne vrednote človeškega obstoja – medosebno spoštovanje, sočutje, upoštevanje enakopravnosti in solidarnosti do sočloveka. Ustvarili smo ustanovo »široko odprtih vrat«, takšno, ki sprejema prav vse. Na tak način povečujemo domačnost, povezanost in sodelovanje skupnosti, predvsem pa tudi hitro prepoznavanje njenih potreb. Koristi tega Centra bo občutila prav celotna skupnost, saj gre za nekakšno naložbo v naselje in zavezo k dobrobiti njegovih prebivalcev. Postavili smo trden temelj, ki bo imel trajen vpliv tudi na prihodnost.

Center ČS Golovec: nov prostor za vse (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rueben Jacobs

Last Updated:

Views: 5775

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rueben Jacobs

Birthday: 1999-03-14

Address: 951 Caterina Walk, Schambergerside, CA 67667-0896

Phone: +6881806848632

Job: Internal Education Planner

Hobby: Candle making, Cabaret, Poi, Gambling, Rock climbing, Wood carving, Computer programming

Introduction: My name is Rueben Jacobs, I am a cooperative, beautiful, kind, comfortable, glamorous, open, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.